Informace o zpracování osobních údajů

Pavel Harom provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro komunikaci
s Vámi, pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření
přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů,
které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Pavel Harom, se sídlem Fibichova 1420, 51601, Rychnov
nad Kněžnou, IČO: 668 00 455 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa Fibichova 1420, 51601, Rychnov nad Kněžnou,
adresa elektronické pošty p.harom@tiscali.cz, telefon 777 290 652.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je
nezbytné pro:

 • splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před
  uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského
  parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
  osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
  nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
 • splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c)
  nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými
  právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
  pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
  předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je umožnění komunikace mezi Vámi a správcem,
plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za
vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících
veřejnoprávních povinností správcem.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a
dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních
předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se
na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy

Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z
právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy
tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním
údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich
zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na
přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je
porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným
požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy nebo pro vzájemnou komunikaci a bez poskytnutí
Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo odpovědět na Váš dotaz.

Prohlášení o cookies

"Cookie" je informace uložená v Návštěvníkově počítači serverem a slouží k
přizpůsobení služeb. Stránka používá cookies k uchování informací o Návštěvníkových
interakcích, které později mohou být potřebné k vykonání funkce. Osoba uživatele však
není na základě těchto informací identifikovatelná. Na našich stránkách využíváme
následující soubory cookie:

 • technické (esenciální), které jsou nezbytné pro základní funkčnost webu

Návštěvníci našich stránek se mohou rozhodnout, že cookies nepřijmou. Pokud se tak
rozhodnou, je jim doporučeno přestat používat jakékoliv služby poskytované na Stránce.

Dokument je platný od 20.5.2018